SOFTBLUE SA PRZEPROWADZA OFERTĘ PUBLICZNĄ AKCJI SERII F

26 stycznia 2021 – 12 lutego 2021
Zapisy Inwestorów Indywidualnych

Cele emisji:

Rozwój rozwiązania Autonomous Data Controler (ADC)

Działania handlowo-promocyjne rozwiązania Autonomous Data Controler

Rozwój pozostałej oferty IoT

SoftBlue

tworzy autorskie i unikatowe rozwiązania dedykowane sektorowi publicznemu oraz przedsiębiorstwom przemysłowym. SoftBlue SA posiada status Centrum Badawczo-Rozwojowego i jest czołową polską spółką w zakresie komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań

SoftBlue w liczbach:

140

zrealizowanych projektów z obszaru technologii

Ponad

100

klientów z sektora publicznego

Ponad

25

mln zł pozyskanych dofinansowań unijnych

Kluczowe projekty:

System Zarządzania Produkcją i Energią “Autonumous Data Controler’’

System antysmogowy ,,AirDron’’

Mobilna stacja badania jakości powietrza “Smogobus’’

Harmonogram oferty publicznej

7 stycznia 2021
Ostatni dzień sesyjny, w którym można było nabyć na rynku NewConnect, prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez GPW w Warszawie SA Akcje Spółki z przysługującym Prawem Poboru do objęcia Akcji serii F.
11 stycznia 2021
Dzień Prawa Poboru
26 stycznia 2021
Publikacja Memorandum Informacyjnego
26 stycznia 2021
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru i Zapisów Dodatkowych
12 lutego 2021
Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru i Zapisów Dodatkowych. (emisja może trwać nie mniej niż 2 tygodnie nie więcej niż 3 miesiące)
23 lutego 2021
Przydział Akcji Oferowanych objętych w wykonaniu Prawa Poboru oraz w Zapisach Dodatkowych dokonany przez KDPW – (7 dni roboczych od dnia zakończenia emisji)
24 – 26
lutego 2021
Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte w wykonaniu Prawa Poboru i w zapisach dodatkowych przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta
1 marca 2021
Przydział akcji podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta. Może być następnego dnia po zapisach dodatkowych

Jak zapisać się na akcje SoftBlue SA?

Od dnia 26 stycznia 2021 roku do dnia 12 lutego 2021 roku inwestorzy mogą składać zapisy na Akcje w ramach wykonywania prawa poboru oraz zapisów dodatkowych.

Zapisy w ramach wykonania prawa poboru mogą składać osoby posiadające jednostkowe prawa poboru, tj. akcjonariusze, którzy posiadali akcje SoftBlue SA na koniec 11 stycznia 2021 roku. Osoby te mogą zapisać się maksymalnie na liczbę Akcji wynikającą z liczby posiadanych jednostkowych praw poboru (jedno prawo poboru uprawnia do objęcia 1 Akcji).

Zapisy dodatkowe mogą z kolei składać osoby, które były akcjonariuszami SoftBlue SA na koniec dnia 11 stycznia 2021 roku. Zapisy dodatkowe nie mogą opiewać na liczbę Akcji większą niż wielkość Oferty. W pierwszej kolejności przydzielane będą Akcje objęte zapisami w ramach wykonania prawa poboru.

Inwestorzy mogą składać zapisy w swoich domach maklerskich lub bankach, w których na rachunkach papierów wartościowych są zapisane jednostkowe prawa poboru (w przypadku zapisów w ramach wykonania prawa poboru) lub były zapisane istniejące akcje SoftBlue SA na koniec dnia 11 stycznia 2021 roku (w przypadku zapisów dodatkowych).

Jeśli domy maklerskie lub banki przyjmujące zapisy dopuszczają taką możliwość, zapisy mogą być składane przez Internet, telefonicznie, faksem lub za pomocą innych środków technicznych.

W pierwszej kolejności przydzielane będą Akcje objęte zapisami podstawowymi, tj. w ramach wykonania prawa poboru. W tej części nie przewiduje się redukcji zapisów. Akcje nieobjęte w wykonaniu prawa poboru zostaną przeznaczone na realizację zapisów dodatkowych. Jeśli zapisy dodatkowe opiewać będą na większą liczbę Akcji niż pozostająca do objęcia, przydział dokonany zostanie zgodnie z zasadą proporcjonalnej redukcji zapisów.

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących formuły zapisów prosimy o kontakt pod tel. +48 22 201 11 30 lub biuro@pcdm.pl.

Zastrzeżenie prawne

Oferta publiczna Akcji SoftBlue S.A. jest przeprowadzana:

  • na podstawie dostępnego Memorandum Informacyjnego,
  • wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum Informacyjne nie może być traktowane jako propozycja nabycia lub oferta sprzedaży Akcji ani jako zamiar pozyskania ofert kupna Akcji w jakiejkolwiek innej jurysdykcji w której podjęcie takich działań byłoby niezgodne z obowiązującymi regulacjami.

Zamieszczone na tej stronie informacje i dokumenty nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Memorandum Informacyjne ani akcje nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek innym, poza Rzeczpospolitą  Polską, państwie – w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Skorzystanie z któregokolwiek dokumentów jest jednoznaczne z potwierdzeniem, że wykonująca tę czynność osoba:

  • nie znajduje się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki ani na terytorium jakiegokolwiek innego kraju, którego prawo stanowi, że zapoznawanie się z takimi materiałami jest niezgodne z prawem,
  • nie jest rezydentem Stanów Zjednoczonych (U.S. Person) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act of 1933) ani jej nie reprezentuje, ani nie działa na rachunek takiej osoby,
  • przeczytała i zrozumiała zamieszczone powyżej zastrzeżenia.